ShopNEXT
Vietnamese
Search
⌃K
Links

Token NEXT

NEXT là token loyalty của hệ sinh thái ShopNEXT. NEXT có thể được sử dụng để:
  • Nâng hạng thành viên
  • Trả phí trong NFT gameplay
  • Làm phÆ°Æ¡ng tiện thanh toán trên sàn giao dịch thẻ NFT
NEXT có thể được đốt thông qua:
  • Trả phí trong NFT gameplay (Đổi ví thẻ, Mở ví thẻ, Boost thẻ và, Recharge thẻ)
  • Trả phí giao dịch trên sàn NFT

Token NEXT cũ

Smart contract của NEXT cũ: 0x9809e877192B510D767a94ba39a79429219a5afB​
Token name
ShopNEXT Reward Token
Token Ticker
NEXT
Blockchain
BSC
Total Supply
1,000,000,000
​
Token %
Token Number
Token Price
Vesting Scheme
Angel Round
3%
30,000,000
$0.01
15% at the TGE, 3 month cliff, then 4.25% monthly
Private Round
15%
150,000,000
$0.015
15% at the TGE, 3 month cliff, then 4.25% monthly
Public Round
2%
20,000,000
$0.015
25% at TGE, 3 months cliff, then 25% monthly
Marketing & Partners
10%
100,000,000
​
Monthly in 4 years
Community Rewards
25%
250,000,000
​
Monthly in 4 years
Liquidity
10%
100,000,000
​
20% at TGE, 1 month cliff, then 5% monthly
Company Reserve
15%
150,000,000
​
1 year cliff, then monthly in 3 years
Team
18%
180,000,000
​
1 year cliff, then monthly in 3 years
Advisors
2%
20,000,000
​
1 year cliff, then monthly in 6 months
Chi tiết về lịch trình phát hành token:
​
TGE (Dec 2021)
Jan 2022
Feb 2022
Mar 2022
Apr 2022
May 2022
Jun 2022
Jul 2022
Aug 2022
Sep 2022
Oct 2022
Nov 2022
Dec 2022
Jan 2023
Feb 2023
Mar 2023
Apr 2023
May 2023
Jun 2023
July 2023
Aug 2023
Sep 2023
Oct 2023
Nov 2023
Dec 2023
Jan 2024
Feb 2024
Mar 2024
Apr 2024
May 2024
Jun 2024
July 2024
Aug 2024
Sep 2024
Oct 2024
Nov 2024
Dec 2024
Jan 2025
Feb 2025
Mar 2025
Apr 2025
May 2025
Jun 2025
Jul 2025
Aug 2025
Sep 2025
Oct 2025
Nov 2025
Angel Round
4,500,000
0
0
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
1,275,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Private Round
22,500,000
0
0
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
6,375,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Public Round
5,000,000
0
0
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Marketing & Partners
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
2,083,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
208,333.33
Community Rewards
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
5,208,333.33
Liquidity
20,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Company Reserve
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
4,166,666.67
Team
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
Advisors
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,333,333.33
3,333,333.33
3,333,333.33
3,333,333.33
333,333.33
3,333,333.33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
​
59,291,666.67
12,291,666.67
12,291,666.67
24,941,666.67
24,941,666.67
24,941,666.67
19,941,666.67
19,941,666.67
19,941,666.67
19,941,666.67
19,941,666.67
19,941,666.67
32,441,666.67
32,441,666.67
32,441,666.67
32,441,666.67
32,441,666.67
27,441,666.67
24,108,333.33
24,108,333.33
24,108,333.33
24,108,333.33
24,108,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33
16,458,333.33

Token NEXT mới

Khi phát hành mô hình kinh doanh mới vào tháng 12 năm 2022, ShopNEXT sẽ triển khai sự kiện hoán đổi token.
Token name
ShopNEXT Loyalty Token
Token ticker
NEXT
Blockchain
BSC
Total supply
100,000,000
ShopNEXT sẽ phát hành một trang web để người dùng có thể hoán đổi token vào tháng 12. Tất cả người dùng có thể chuyển đổi NEXT cũ sang NEXT mới bất kỳ lúc nào khi trang web chính thức hoạt động. Trang web sẽ được mở vĩnh viễn cho đến khi tất cả các token cũ được hoán đổi thành công sang token mới.
ShopNEXT sẽ làm việc với các sàn giao dịch, trang dữ liệu và các nền tảng khác để hỗ trợ việc hoán đổi token, nhưng chắc chắn sẽ tốn một khoảng thời gian để thông tin của token NEXT mới được cập nhật đầy đủ.